Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i jest ona dla nas bardzo ważna. Chcąc dopasować nasze treści do potrzeb użytkowników korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać wybrane dane osobowe. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, co dokładnie zbieramy oraz w jakim celu. Pamiętaj, że Twoje dane są u nas zawsze bezpieczne.

Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem Serwisu internetowego sameQuizy.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Filing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542793; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 1132884953; REGON: 360778404.
 2. W skład Serwisu wchodzą: witryna internetowa: sameQuizy.pl oraz aplikacje mobilne dostępne w oficjalnych sklepach Google Play Market oraz App Store.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis sameQuizy.pl ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu oraz Formularz kontaktowy.

Ochrona prywatności Użytkowników

 1. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Serwisu sameQuizy zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie oraz ich aktualizacja.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis sameQuizy.pl: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 2. Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem konta: adres e-mail, nazwa użytkownika
 3. Opcjonalne dane podane dobrowolnie w profilu: imię, adres strony internetowej, miejscowość
 4. Marketing własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych; podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą – marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora – marketing bezpośredni produktów i usług własnych) .
  Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres email
 5. Profilowanie w celu optymalnego dopasowania oferty usług i produktów Partnerów współpracujących do profilu odbiorcy; podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych);
  Zakres przetwarzanych danych: lokalizacja, dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (zawarte w pkt 2 niniejszej polityki)
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).
  Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu sameQuizy.pl, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).
 7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu sameQuizy.pl

Udostępnianie danych osobowych

 1. Serwis sameQuizy.pl umożliwia użytkownikom tworzenie profili, w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. quizy, wpisy itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści jedynie po dokonaniu rejestracji (akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności) i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.
 2. Użytkownik Serwisu sameQuizy.pl dodatkowo samodzielnie decyduje o wyświetlaniu danych na jego profilu (imię, miejscowość, adres strony internetowej)
 3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki email. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 4. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 6. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.
 8. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych mogą zostać przekazane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług reklamy internetowej. Dane użytkownika mogą zostać użyte do profilowania aby wyświetlać Użytkownikowi lepiej dopasowane reklamy. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. Aktualnie Serwis sameQuizy.pl współpracuje z Partnerami:

  1. Społeczności Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 8, 03-422 Warszawa Ustawienia prywatności Partnera
  2. Support Media Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa Ustawienia prywatności Partnera
  3. Netsprint S.A. z siedzibą przy ul. L. Kaczyńskiego / d. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Ustawienia prywatności Partnera
  4. Datarino Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Polityka prywatności Partnera
  5. Google Inc. – Polityka prywatności Partnera
  6. Gemius S.A. – Ustawienia prywatności Partnera
  7. New Relic Inc. – Polityka prywatności Partnera
  8. Facebook Inc. – Ustawienia prywatności Partnera

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu.
 2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy przez Formularz kontaktowy lub innych danych kontaktowych Serwisu sameQuizy.pl
 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie wyłącznie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, natomiast bez rejestracji funkcjonalność serwisu jest ograniczona.
 2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.
 4. Wyrażenie zgody na profilowanie w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak zgody może skutkować brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej, starannie dobranej do wieku, lokalizacji, preferencji i zainteresowań Użytkownika oferty usług i produktów oferowanej przez Partnerów Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
 3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  2. Zgoda na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  3. Aby całkowicie usunąć profil wraz z danymi należy skasować konto – opcja na samym dole w Ustawieniach profilu.

Korzystanie z serwisu przez dzieci

 1. Serwis sameQuizy.pl skierowany jest do osób, które ukończyły 13 lat.
 2. Z serwisu mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 13 lat pod warunkiem, że została udzielona zgoda opiekuna prawnego:
  1. Podczas rejestracji opiekun prawny może wyrazić zgodę na założenie nowego konta osobie, która nie ukończyła 13 lat zaznaczając checkbox: “Oświadczam, że nie mam ukończonych 13 lat, ale mój opiekun prawny wyraził zgodę.”
  2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które założyło konto bez Twojej zgody, to skontaktuj się z nami za pomocą Formularza kontaktowego.
 3. Serwis sameQuizy nie gromadzi oraz nie wymaga od użytkowników takich danych jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek oraz innych szczegółowych danych – do rejestracji wymagana jest wyłącznie nazwa użytkownika oraz adres e-mail. W profilu użytkownik może opcjonalnie dodać Imię oraz Miejscowość – informacje te jednak są dobrowolne i nie są one przez nas weryfikowane.
 4. Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat i nie otrzymała zgody opiekuna prawnego, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Może to oznaczać konieczność usunięcia konta z sameQuizy należącego do wyżej wymienionej osoby.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie

Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak profil użytkownika, czy pola formularzy.

Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na indentyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Kontakt z nami

Skontaktować się możesz z nami poprzez dane podane w sekcji “Informacje o Administratorze” lub przez Formularz kontaktowy.